fbpx

Informasjon om skikkethet ved fagskolestudier ved AOF Østfold

Fagskolene skal i henhold til fagskoleloven § 26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner. Hensikten med skikkethetsvurderingen er at man avdekker og sikrer at barnehagebarn, pasienter og andre brukere møter personell som er skikket til å utøve yrket sitt.

Hva er skikkethetsvurdering?

En skikkethetsvurdering avdekke om studenten er i stand til å kunne utøve yrket. Man er ikke skikket til å utøve yrket hvis man kan utgjøre en mulig fare (psykisk og fysisk helse, rettigheter og sikkerhet) for sårbare grupper studenten kan komme til å møte.  Fagskolene fastsetter i sine lokale forskrifter hvilke utdanninger som skal ha løpende skikkethetsvurdering. For AOF Østfold – Fagskolen blir det foretatt skikkethetsvurdering på alle utdanninger innen helse og oppvekst.

Hvordan foregår skikkethetsvurderingen?

Skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studieløpet, og er en helhetsvurdering av personens faglige og personlige forutsetninger til å utøve yrket jf. § 26 fagskoleforskriften. Studenten skal bli tydelig informert i studieplanen og på nettsiden om at de blir skikkethetsvurdert. Skikkethetsvurderingen foregår derfor både gjennom det teoretiske innholdet, undervisning, praksisløpet og i samhandling med medstudenter, lærere og andre.

Hvem foretar skikkethetsvurderingen?

Det er en løpende skikkethetsvurdering som er integrert i det teoretiske og praktiske innholdet i utdanningen. De som har kontakt med studenten, som lærere, medstudenter, praksisveiledere, fagpersoner og administrativt ansatte har derfor et ansvar for å foreta løpende vurderinger.

Saksgang i skikkethetssaker

Alle som har begrunnet tvil om en student er skikket for yrket kan levere en tvilsmelding. Det innebærer at tvilsmelding kan komme fra medstudenter, lærere, praksisveileder, administrasjon og andre. Man må selv vurdere om man skal ta opp saken med studenten først, eller om man ønsker å levere inn en tvilsmelding. Hvis man har en begrunnet tvil om studenten er skikket for yrket, fyller man ut og levere en tvilsmelding. Den som levere tvilsmelding er ikke en part i saken, og har ikke krav på informasjon om videre saksgang (§ 33 første ledd).

I tilfeller der tvilsmeldingen er begrunnet blir det foretatt en særskilt skikkethetsvurdering. For informasjon se vår prosedyre for skikkethetssaker.

Dokumenter/Linker:

Nærmere informasjon

Studenten har ifølge § 30 i fagskoleforskriften krav på informasjon om at det blir foretatt skikkethetsvurdering av dem. Ved AOF Østfold – Fagskolen har vi følgende rutiner for informasjon til studenter:

 • Alle studenter som har startet før retningslinjene for skikkethet trer i kraft skal motta informasjon om de nye endringene med skikkethetsvurdering.
 • Det skal ligge lett tilgjengelig informasjon på nettsiden om hvilke studier vi foretar skikkethetsvurdering av studentene.
 • Skjema for utfylling av tvilsmelding skal ligge lett tilgjengelig på nettsiden.
 • Saksgangen i særskilt skikkethetsvurdering skal ligge på hjemmesiden.
 • Studenten skal få informasjon om at det blir foretatt løpende skikkethetsvurdering gjennom studieløpet. Den løpende skikkethetsvurderingen gjelder i alle skriftlige besvarelser, muntlig dialog med lærer, medstudent, administrasjon og lignende. I tillegg foregår det en løpende skikkethetsvurdering gjennom hele praksisløpet.
 • Informasjon om at studenten blir skikkethetsvurdert skal ligge i studieplanen.
 • Studenten skal få beskjed om at de kan ta kontakt med underviser, administrasjonen eller annen ansatt hvis de ønsker råd eller mer informasjon om skikkethetsvurdering.
 • Studenten oppfordres til å sette seg inn i Fagskoleforskriften og Forskrift om fagskoleutdanning ved AOF Østfold, om skikkethetsvurdering. Her finner man hvilke kriterier som ligger til grunn for den løpende skikkethetsvurderingen, og for at tvilsmeldingen skal være begrunnet.
 • Ved oppstart av nye utdanninger/klasser, går administrasjonen gjennom kriterier og rutiner for løpende skikkethetsvurdering og hva særskilt skikkethetsvurdering innebærer.
 • I informasjon før praksisperioden går administrasjonen gjennom kriterier for skikkethetsvurdering på nytt.

Fagskolene skal i henhold til fagskoleloven § 26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner.

Hva er skikkethetsvurdering?

Hensikten med skikkethetsvurderingen er at man avdekker og sikrer at barnehagebarn, pasienter og andre brukere møter personell som er skikket til å utøve yrket sitt. Man er ikke skikket til å utøve yrket hvis man kan utgjøre en mulig fare (psykisk og fysisk helse, rettigheter og sikkerhet) for sårbare grupper studenten kan komme til å møte. I AOF Østfold – Fagskolen har samtlige utdanninger innen helse og oppvekstfag løpende skikkethetsvurdering.

Hvordan foregår skikkethetsvurderingen?

Skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studieløpet, og er en helhetsvurdering av personens faglige og personlige forutsetninger til å utøve yrket jf. § 26 fagskoleforskriften. Studenten skal bli tydelig informert i studieplanen og på nettsiden om at de blir skikkethetsvurdert. Skikkethetsvurderingen foregår derfor både gjennom det teoretiske innholdet, undervisning, praksisløpet og i samhandling med medstudenter, lærere og andre.

AOF Østfold – Fagskolen’s undervisere har via sitt arbeid en viktig rolle knyttet til skikkethetsvurdering. Kanaler for skikkethetsvurdering av studenter hos fagskolen er caseoppgaver tilknyttet hvert enkelt emne i utdanningen, diskusjonsgrupper i chatprogram, bruk av Acampus, samt via praksisperioder for de utdanningene som har det.

Studentenes skriftlige arbeid, uttalelser og adferd som uttrykker holdninger og refleksjoner skal vurderes etter følgende kriterier:

 1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for barn, unge og voksne i sårbare situasjoner
 2. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med faglig veiledning
 3. studenten opptrer ikke i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystemer, og dette kan utgjøre en fare for liv og helse
 4. studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen, eller overfor barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner.

Dersom ett eller flere av overstående kriterier er oppfylt, skal studenten vurderes som uskikket. Tvilsmelding må være begrunnet og sendes til skikkethetsansvarlig hos AOF Østfold – Fagskolen. Skikkethetsansvarlig ved AOF Østfold – Fagskolen er rektor, Christian Skyum.

For praksisveiledere og faglærere er fagskoleansvarlig kompetanserådgiver og fagansvarlig første instans.

Når en tvilsmelding kommer inn, vil den bli sendt til skikkethetsansvarlig ved institusjonen. Skikkethetsansvarlig vil hente inn tilleggsinformasjon (e-postkorrespondanse, innleverte oppgaver, logg fra eventuelle diskusjoner i læringsplattformen, logg fra møter etc.) og undersøke saken. Dette kan få to utfall:

 • Hvis tvilsmeldingen er begrunnet, etter minst ett av kriteriene i § 29 fagskoleforskriften, blir den behandlet av skikkethetsansvarlig.
 • Tvilsmeldinger som ikke er begrunnet skal ikke behandles av skikkethetsansvarlig. Det er vesentlig at man samler inn så mye dokumentasjon om mulig, hvis man er i tvil om en student er skikket for yrket.

Vurderingssamtale med skikkethetsansvarlig:

Studenten blir varslet skriftlig om at det er sendt inn tvilsmelding vedrørende deres skikkethet. Studenten blir deretter kalt inn til vurderingssamtale. I samtalen deltar skikkethetsansvarlig, referent og studenten. Studenten kan ha med seg en person. Skikkethetsansvarlig skal sørge for at saken er opplyst så godt som mulig, og studenten skal få mulighet til å komme med sine synspunkter. Det blir laget et skriftlig referat etter vurderingssamtalen. Vurderingssamtalen kan få to utfall:

 • I samtalen og dokumentasjonen fremkommer det at dette ikke er grunnlag for en skikkethetssak. Saken stopper her.
 • Det avklares at dette er en skikkethetssak, og det legges en plan for videre oppfølging og veiledning av studenten.

Studenten følges opp etter veiledningsplanen og den som gir veiledningen vil sende en rapport til skikkethetsansvarlig. Skikkethetsansvarlig har et oppfølgingsmøte med studenten. Dette kan ha to utfall:

 • Studenten har tatt til seg veiledningen, og regnes ikke lenger som uskikket for yrket etter vurderingskriteriene. Studenten kan fortsette på studiet.
 • Studenten har ikke tatt til seg veiledningen og fremstår fortsatt som uskikket for yrket. Saken fremmes for skikkethetsnemda.

Behandling i skikkethetsnemda

Skikkethetsnemda følger § 35 i fagskoleforskriften som sier at de sakene som fremmes for skikkethetsnemda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Studenten skal varsles i god tid og ha mulighet til å fremme sine saker for nemda. Nemda vil lage en innstilling til institusjonens klagenemd. Her fremkommer det om nemda mener studenten er skikket for yrket eller ikke. I tillegg vil de i sin innstilling si noe om studenten bør utestenges eller ikke, samt varighet på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for om studenten kan gjenoppta utdanningen.

Behandling hos klagenemd

Institusjonens klagenemd fatter vedtaket om studenten er skikket for yrket eller ikke. Dette blir gjort på bakgrunn av informasjonene fra skikkethetsnemden. Ved utestenging av en student som er funnet uskikket for yrket, må man foreta en særskilt skikkethetsvurdering. Studenten har krav på informasjon om at de ikke kan ta lignende utdanning andre steder i utestengingsperioden, og eventuelle vilkår som må være oppfylt før man kan søke nytt opptak. Studenten kan utestenges i inntil 5 år.

Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon?

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss