fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskolestudie i

Coaching og relasjonsledelse

Er du, eller ønsker du å bli en bedre coach, men mangler innsikt og gode verktøy for din coachrolle?

Utdanningen coaching og relasjonsledelse er viktig fordi det skjer raske endringer i samfunnet som de fleste i arbeidslivet påvirkes av. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger i et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Ansatte takler slike endringer forskjellig, derfor er det viktig at du lærer hvordan du skal møte hver og en av dine ansatte som unik og ikke generell. Utdanningen skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder. Samt at treningen og erfaringen du får gjennom utdanningen skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder.

Utdanningen er GRATIS og gir 30 studiepoeng.

Hvorfor Coaching  og relasjonsledelse?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet for øvrig. Dette studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder og/eller Coach/veileder.

Coaching og relasjonsledelse er en praktisk rettet utdanning tilpasset de som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Krav til forkunnskaper:

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse kreves fullført og bestått videregående opplæring. Samtidig må søker ha minimum fem års samlet relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
 • Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Kurspris:

Utdanningen er GRATIS. Du betaler kun materiell og semesteravgift.
Semesteravgiften er kr. 325,- pr. semester – totalt kr. 650,-
Materiell er ca. kr. 4500,-

Søknadsfrist:

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Fra posisjon til relasjon og rolleavklaring
 • Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
 • Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
 • Organisasjonskultur og endring
 • Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
 • HMS for ledere

Delmål:

 • Berede grunnen for å utnytte og skape forståelse for ulike coachingverktøy
 • Hvordan motivere deg selv og andre, og hvordan berede grunnen for å skape positive endringer for deg selv og andre.
 • Forståelse for hva kommunikasjon er, og hvordan det virker i ulike scenarier
 • Hva er modenhet, konflikthåndtering og stressmestring
 • Leder- og kulturforståelse, verdier og identitet på gruppe og individnivå

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Grunnlaget for coaching og veiledning som metode
 • Plan og prosess med de ulike faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl. a. systematikk og struktur i prosessene
 • rollen som veileder og coach både som relasjonsbygger og prosessleder
 • Den lærende prosessen og organisasjon
 • etikk i veiledning og coaching

Delmål:

 • Skape forståelse for og et forhold til det prosessuelle ved coaching
 • Hvordan møte sin Coachee, kommunikasjon, definere mål, tidslinje, og sette rammene for å oppnå målene – Preframing
 • Mentale strategier og omprogrammering
 • Hvordan avdekke, lytte og kalibrere inntrykk og utforske videre
 • Avdekke grunnstenene i våre opplevelser, tanker og handlinger – Submodaliteter
 • Systematisere og identifisere mønstre, tilbakeblikk
 • Avdekke språkmønstre, stemning i Cocheen, kjemien
 • Refleksjon, perspektiv og fremdrift

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Verktøy del I
 • Kommunikasjon
 • Motivasjon
 • Stresshåndtering
 • Praktisk prosessarbeid del I

Delmål:

 • Refleksjon over egen rolle som Coach, for Cochee, gruppediskusjon ut fra observasjoner med refleksjon og tilbakemelding.
 • Trene på ulike verktøy og teknikker på nivå 1
 • Forsterke forståelsen for struktur, fremdrift og innhold gjennom øvelser
 • Trene på og utvikle dine kommunikasjonsteknikker på nivå 1

Med nivå 1 menes verktøy og teknikker på grunnleggende nivå innen NLP (Practitioner).

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Verktøy del II
 • Kartlegging
 • Metode og strategiutvikling
 • Samspill og innsikt i verdier og mål
 • Praktisk prosessarbeid del II

Delmål:

 • Refleksjon over egen rolle som Coach, for Cochee, gruppediskusjon ut fra observasjoner med refleksjon og tilbakemelding på avansert nivå.
 • Trene på ulike verktøy og teknikker på nivå 2
 • Utforske modeller for å sette mål, evaluere og nå dem
 • Hva er verdi – hvordan se verdibegrepet for den enkelte opp mot helheten
 • Hva er, og hvordan kommer ulikheter mellom mennesker til utrykk, og hvordan disse kan brukes på en positiv måte – Gruppedynamikk.
 • Strategiutvikling for «egne handlinger»

Med nivå 2 menes verktøy og teknikker på videregående nivå innen NLP (Master Practitioner).

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Moss
Tidsrom: 23.08.22 – 26.06.23
Klokkeslett: 17:00 – 21:00
Pris: GRATIS
Kontakt: Øistein Pettersen
oistein.pettersen@aof.no

Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 901 25 368

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Har du spørsmål om fagskolestudiet?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Søknadsskjema

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)
  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss