fbpx

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre – Kveldstid

Fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS

Ønsker du mer kompetanse for å ivareta kronisk syke pasienter og brukere på en god måte?

Fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er GRATIS og gir 60 studiepoeng.

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på kroniske sykdommer er sterkt økende. Helse- og omsorgssektoren vil i årene fremover møte flere pasienter og brukere med kroniske lidelser som vil kreve langvarig oppfølging. Det innebærer at primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for økt kompetanse både på forebygging og oppfølging av de store folkesykdommene og de mindre kompliserte sykdommene i befolkningen.

Hvem passer utdanningen for?

Fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstsektoren eller relevant yrkeserfaring (5 år eller mer) og som ønsker å videreutdanne deg.

Utdanningen passer for deg som jobber som hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsesekretær, portør, ambulansearbeider eller aktivitør og som i ditt arbeid har omsorg for mennesker med kroniske sykdommer og som vil være med i arbeidet med forebygging og rehabilitering av disse sykdommene som betegnes som en bekymringsfull «epidemi» i et folkehelseperspektiv.

Hvorfor få spisskompetanse på kroniske sykdommer ?

Mens akutte sykdommer er raskt forbigående, er kroniske sykdommer langvarige. Mange må leve med sin kroniske sykdom hele livet, og få behandling for denne i mange år for å redusere og lindre sykdommen og plagene den medfører. Moderne medisin har blitt stadig bedre på å behandle den akutte delen av sykdommen, men kan ikke hindre det kroniske sykdomsforløpet. Derfor er medisinsk behandling bare ett av flere behandlingstiltak. Ved kronisk sykdom kreves det et helsevesen som kan tilby en langsiktig og klok hjelpestrategi der helsepersonell med ulike fagprofesjoner jobber sammen med pasient og pårørende for å gjøre hverdagen best mulig for den kronisk syke.

For den kronisk syke selve handler det om å lære seg teknikker for å mestre hverdagen gjennom forståelse av sin sykdom og ha de mentale verktøyene for å kunne gjøre de riktige grepene. Dette krever at helsepersonell i tillegg til å ha kunnskap om de ulike kroniske sykdommene og sykdomsbildene også har kompetanse i å kommunisere på en måte som bygger opp under kronikerens motivasjon og evne til å ta ansvar for egen helse.

I tillegg er det viktig at helsepersonell har kompetanse rundt rehabilitering, helsefremming og sykdomsforebygging for å kunne iverksette tiltak som har som mål å stoppe den videre utviklingen av sykdommen eller hindre et sykdomsbilde i å utvikle seg til en kronisk tilstand.

Ifølge det norske lovverket har alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, rett til å få utarbeidet en individuell plan. Denne planen skal inneholde konkrete mål for medisinsk behandling, opptrening, utdanning, utstyr og vedtak og der de som skal bidra til at brukeren når livsmålet sitt, setter opp disse målene sammen med brukeren. Kompetanse i å sette opp individuell plan er dermed viktig i arbeidet med kronisk syke.

Fagskoleutdanningen gir deg den kompetansen du trenger for å ivareta kronisk syke pasienter og brukere på en god måte.

Krav til forkunnskaper:

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og primært beregnet på fagarbeidere eller assistenter med lang arbeidserfaring innen sektoren. Ansatte med høyere helsefaglig utdanning kan også søke om studieplass, men må være oppmerksomme på at de studiepoengene de får ved å ta en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng oppnådd ved høgskole eller universitet. Det er likevel mange med høyere utdanning som ønsker å studere ved en fagskole på grunn av den praktiske tilnærmingen til fagene.

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i behandling, forebygging og veiledning til pasienter og brukere med kroniske sykdommer. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra studieretning helse- og oppvekstfag eller fagbrev som helsefagarbeider, , omsorgsarbeider, ambulansefagarbeider, portør eller aktivitør, eller med vitnemål/autorisasjon som helsesekretær eller hjelpepleier.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
 • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.
 • Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, portør, ambulansefag eller aktivitørfaget i løpet av våren 23 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med 1 undervisningskveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,-
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 250,- pr. semester. (Totalt kr. 1000,-)

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Dette emnet skal gi deg som student kunnskap om hvordan kosthold, aktivitetsnivå samt røyk- og alkoholvaner har påvirkning på sykdomsbildet hos den kronisk syke og hvordan endringer kan være med på å redusere symptomer og sykdomsforverring samt minske smerter. Du skal få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, samt forstå betydningen av å styrke brukerens egne ressurser for å bygge kunnskap og trygghet til å ta egne valg. Du skal videre lære enkle teknikker til bruk i veiledning av den kroniske pasienten og dennes pårørende, opparbeide ferdigheter i å kunne motivere til endring samt få kunnskap om ernæring som videre kan benyttes i møte med den kronisk syke.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • I dette emne skal du få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom. Du skal lære hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosial nettverket, både fysisk, psykisk og sosialt. I dette emnet skal du også få kunnskap om og innsikt i de vanligste kroniske sykdommene hos voksne og eldre med spesielt fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS, men også kunnskap om andre kroniske sykdommer som kreft, demens, mage- og tarmsykdommer, revmatiske sykdommer, hjerneslag og nyresvikt.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Rehabilitering over tid kan påvirke prognosen og redusere konsekvensene av sykdommene. Videre er resultatet av en rehabiliteringsprosess avhengig både av at kronikeren selv medvirker i prosessen samt at det jobbes tverrfaglig blant helsepersonell for å få til et godt resultat. I dette emnet vil du lære om hva rehabilitering er og hvordan du kan være en ressurs inn i rehabiliteringsarbeidet. Du vil få kunnskap om hvordan du kan bidra til gode tverrfaglige samarbeidsrutiner og hvordan du skal jobbe i forhold til brukermedvirkning og pårørende. Du vil også lære om hvilke lovmessige rettigheter en kroniker har.

350 timer praksis med påfølgende praksisrapport/prosjektoppgave. Praksisen kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Kursinfo

Sted: Sarpsborg
Kursgjennomføring:
24.08.22 – 21.06.24
Klokken: 17:30 – 21:30

Pris: GRATIS

Kontakt: Marit Wiraas
marit.wiraas@aof.no
63 13 04 10 / 473 93 241

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Har du spørsmål?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Søknadsskjema

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)
  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss