fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskolestudie i

Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge

Ønsker du mer kompetanse om rusproblematikk hos barn og unge?

Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 60 studiepoeng.

Rusproblematikk er et økende problem blant barn og unge. Derfor er det behov for at ansatte som jobber med barn og unge kan håndtere rusproblematikk og rusrelaterte lidelser på best mulig måte. Det er også viktig at ansatte lærer å se barn av foreldre/foresatte med rusproblematikk for å sette inn tidlig tiltak slik at barn ikke utvikler samme problematikk eller får andre vansker som følge av å være, eller ha vært pårørende.

Studiet er lagt opp med undervisning i VIRTUELT KLASSEROM slik at du kan sitte hjemme din egen stue og følge undervisningen. 

Hvem passer utdanningen for?

Er du utdannet barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier, helsesekretærer eller aktivitør eller ha lang arbeidserfaring innen arbeid med barn og ungdom og vil lære om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker barn og unge fysisk, psykisk og sosialt er dette utdanningen for deg. Studiet legger videre vekt på at du får utviklet dine kommunikasjonsferdigheter og din evne til etisk refleksjon. Med en fagskoleutdanning vil du være mer attraktiv for arbeidslivet.

Hvorfor miljøarbeid innen rus?

Barn og unge har en lavere terskel enn tidligere for å prøve ut rusmidler. De yngste er helt ned i 12 til 13-års alderen. Bruk av rusmidler i ung alder kan gi betydelige langtidsvirkninger som psykose og problemer med konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig å oppdage og håndtere rusmiddelbruk så tidlig som mulig. Noen barn og unge er pårørende til foresatte med rusproblematikk. Disse barna er i risikogruppen når det gjelder å utvikle vansker som senere kan utvikle seg til et rusproblem, noe det er viktig å være oppmerksom på i barnehage og skole.  Et godt og bevisst miljøarbeid med systematisk tilretteleggelse av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet rundt barn og unge med rusproblematikk er viktig for å få til en endring gjennom personlig vekst og utvikling. Statistisk viser det seg at personer som får en ruslidelse senere i livet, har hatt en tidlig rusmiddeldebut noe det er viktig å jobbe med å forhindre.

Les mer om hvorfor Miljøarbeid innen rus er en viktig utdanning.

Krav til forkunnskaper:

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og primært beregnet på fagarbeidere eller assistenter med lang arbeidserfaring innen sektoren. Ansatte med høyere helse-/oppvekstfaglig utdanning kan også søke om studieplass, men må være oppmerksomme på at de studiepoengene de får ved å ta en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng oppnådd ved høgskole eller universitet. Det er likevel mange med høyere utdanning som ønsker å studere ved en fagskole på grunn av den praktiske tilnærmingen til fagene.

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i rusproblematikk, lære å se «faresignalene» og vite hva en skal gjøre videre. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til utdanningen kreves det fullført og bestått videregående opplæring, programområde helse- og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag), med fagbrev eller vitnemål som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider eller helsesekretær.

  Betinget opptak :  Skal du opp til praktisk prøve i et av de ovenforstående fagene i løpet av våren 2022 kan du  søke om studieplass og tas inn på betinget opptak. For å beholde studieplassen må du dokumentere at du har bestått den gjennomførte praktiske prøven.

  Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

  Politiattest: Utdanningen krever politiattest.

  Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke.

  Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

  Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,- og semesteravgift som er på kr. 250,- pr. semester (4 semestre).

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke. i virtuelt klasserom.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,-
 • Studenten betaler selv semesteravgiften på kr. 250,- pr semester. (Totalt kr. 1000,-)

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

NB! Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende godkjent utdanning fra tidligere etter forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning §5-1. (FOR-2018-11-22-1776). Det presiseres at godskriving kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i rusproblematikk, lære å se «faresignalene» og vite hva en skal gjøre videre.

Dette emne tar blant annet for seg:

 •  Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde. (Emne 1 gir 14 studiepoeng.)

Dette emne tar blant annet for seg:

 •  I dette emnet lærer du om: Rusmidler og virkningen av disse – Kjennetegn på inntak av rusmidler – Abstinenssymptomer – Rus og psykiatri (ROP-lidelser) – Somatiske tilleggsproblemer – Kriser og lidelse – Arbeidsmåter innen miljøarbeid – Tidlig intervensjon – Helse og mestringsevne – Motiverende arbeid – Stress- og sårbarhetsmodell –  Aktuelle lover og forskrifter knyttet til rusmisbruk, tvang og makt – Nasjonale føringer – Rusreformen – Etiske dilemmaer knyttet til utredninger, omsorg og behandling av barn og unge med rusrelaterte problemer/lidelser – Barn og unge som pårørende (Emne 2 gir 14 studiepoeng).

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Dette emnet gir kompetanse i: Behandling og omsorgsmodeller – Relasjonskompetanse – Brukermedvirkning – Psykososialt arbeid. (Emne 3 gir 8 studiepoeng).

Dette emne tar for seg:

 • Dette emne tar for deg: – Aktører i pasient/brukerforløpet. -Tverrfaglig samarbeid. – Kommunikasjon og veiledning. – Miljøarbeid og aktiv omsorg. -Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy. (Emne 4 gir 12 studiepoeng).

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og en viktig metode for å oppnå fagskoleutdanningens målsetting. Praksisen avvikles parallelt med teoriopplæringen i emne 3 og 4, og utgjør 25% av samlet studietid på 10 uker (350 timer) Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass..

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven. (Emne 6 gir 12 studiepoeng).

Kursinfo

Sted: Virtuelt klasserom
Oppstart: man. 6. feb.2023
Klokken: 17:30 – 21:30

Pris: GRATIS

Kontakt: Marit Wiraas
marit.wiraas@aof.no
69 13 04 10 / 473 93 241

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Har du spørsmål?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Søknadsskjema

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)
  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss