fbpx

Rehabilitering – Kveldsundervisning (Virtuelt klasserom)

Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis

Ønsker du mer kompetanse om rehabiliteringsarbeid rettet mot barn, unge, voksne og eldre.

Fagskoleutdanningen rehabilitering er GRATIS og gir 60 studiepoeng.

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende. Fagskoleutdanning Rehabilitering har som mål å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre.

Gjennom utdanningen vil du få kunnskap og ferdigheter til å bidra til et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til mennesker med et rehabiliterings-/habiliteringspotensiale.

Fagskoleutdanningen i rehabilitering gir deg spisskompetanse samtidig som du hjelper andre til fremgang og utvikling.

Studiet er lagt opp med undervisning i VIRTUELT KLASSEROM slik at du kan sitte hjemme din egen stue og følge undervisningen.

Hvem passer utdanningen for?

Fagskoleutdanningen rehabilitering og hverdagsmestring passer for –  helsefagarbeidere, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører eller barne- og ungdomsarbeidere, eller andre med lang relevant praksis (5 år eller mer), og spesielt for deg som vil kjenne på glede og stoltheten når du er pådriveren og motivatoren til:

 • å få et annet menneske til å ta små eller store skritt mot å leve et mest mulig selvstendig liv etter å ha vært rammet av ulykke eller sykdom?
 • at et menneske som står i fare for å miste sin evne til å klare å bo i eget hjem tar initiativ til å opprettholde sine hverdagsfunksjoner og slippe å måtte flytte i institusjon?
 • at et annet menneske plutselig mestrer noe det ikke har klart tidligere?

Hvorfor ha spisskompetanse i rehabilitering?

Det er det enkelte menneskes funksjonsevne og ressurser som står i sentrum for rehabilitering. Rehabilitering og habilitering handler om å gjenvinne tapte funksjoner, bevare eksisterende funksjoner, bremse utvikling av funksjonstap eller utvikle nye funksjoner.

Som følge av en aldrende befolkning og flere med kroniske og sammensatte lidelser vil behovet for personell i kommunal omsorgssektor øke fremover og vil i årene som kommer være høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell. For å imøtekomme denne utfordringen og skape en bærekraftig tjeneste for fremtiden må det gjøres grep innen sektoren. Man må se potensialet og mulighetene til den enkeltes bruker til å ivareta egne ressurser, og i større grad bidra til hjelp til selvhjelp. Rehabilitering og herunder hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og habilitering blir derfor en viktig bærebjelke i en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste.

At helse- og omsorgspersonell tilegner seg kompetanse om rehabilitering og habilitering med fokus på mestring og brukermedvirkning, fremfor det tradisjonelle fokuset på pleie og omsorg blir en forutsetning for å lykkes.

Som student vil du få kunnskap om hva som motiverer til egeninnsats og øker mestringsevnen til den som skal rehabiliteres/habiliteres. Du vil få kartleggingskompetanse som øker kunnskapen om pasienten/brukeren samt kunnskap om ulike kommunikasjonsformer som er med på å skape forståelse og tillit som er avgjørende for å få til gode resultater. Mange har behov for en individuell plan. Denne skal settes opp med mål og delmål, samt vedlikeholdes og revideres i takt med pasientens/brukerens behov. I studiet lærer du hvordan en slik individuell plan utarbeides og jobbes dynamisk med. For at brukere med rehabiliterings-/habiliteringspotensiale skal oppleve å motta et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud kreves tverrfaglig samarbeid. Studiet lærer deg hvordan du skal jobbe tverrfaglig på en effektiv og systematisk måte.

Krav til forkunnskaper:

På grunn av utdanningens karakter vil denne fagskoleutdanningen også kunne passe for personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring, som for eksempel NAV eller ulike profesjonsutdanninger. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanning Rehabilitering kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider, Helsesekretær eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere,omsorgsarbeidere og personer med fullført og  bestått videregående opplæring i programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke. 
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger, dagsentre, aktivitetssentre etc.
 • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.
 • Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitørfaget i løpet av  2022 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger. Også andre søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve høsten 2022 kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp til undervisning en kveld i uken og en lørdag hver 6. – 8. uke i uken i virtuelt klasserom på nett.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell og semesteravgift.

 •  Materiell kommer på ca. kr. 6000,-
 •  Semesteravgift er på kr. 250,- pr. semester (totalt kr. 1000,-)

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i hva funksjonshemming er og hvordan funksjonsnedsettelse kan arte seg. Studenten skal få innsikt i viktigheten av deltagelse og likestilling for det enkelte mennesket.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i hva rehabilitering og habilitering er, om aktuelle lovverk, om hvilke aktører og instanser som yter tjenester og hvordan rehabiliteringstiltak organiseres.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Dette emne skal gi kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsprosessen, brukerrollen og tjenesterollen. Studenten skal også tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til individuelle planer, kunne lede møter og samhandle med andre.

300 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Virtuelt klasserom
Kursgjennomføring:
25.08.22 – 21.06.24
Klokken: 17:30 – 21:30

Pris: GRATIS

Kontakt: Marit Wiraas
marit.wiraas@aof.no
69 13 04 10 / 473 93 241

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Har du spørsmål?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Søknadsskjema

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)
  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss