fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskoleemne – nettsamlinger

Barn og unge med psykiske utfordringer

Dette fagskoleemnet er for unge og nyutdannede mellom 18 og 30 år med relevant yrkesfaglig utdanning som står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. (Delvis uten arbeid betyr at du ikke jobber mer enn 50% eller er permittert min. 50%). Andre permitterte og ledige som dekker forkunnskapene kan også søke.

Emnet gir breddekompetanse om ulike psykiske problemer og lidelser hos barn og ungdom, med særlig vekt på angst, depresjoner og adferdsproblemer som ofte er hovedutfordringene. Du vil også få kunnskap om hva som kjennetegner et psykisk helsefremmende miljø og hva som fremmer psykisk helse.

HVORFOR FAGSKOLEEMNET BARN OG UNGE MED PSYKISKE UTFORDRINGER?

Forskning viser at 15 – 20% av alle barn i alderen 3 – 18 år har nedsatt funksjon på grunn av symptomer på psykiske vansker eller lidelser. For å minske denne prosenten er det viktig at ansatte har kompetanse i å kunne forebygge psykisk uhelse samt i å avdekke psykisk uhelse så tidlig som mulig da god psykisk helse er en ressurs med hensyn til oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen.

I Prop. 121 S (2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019– 2024) understrekes viktigheten av at ansatte i skole og barnehage samt andre tjenester som møter barn og unge har kompetanse innen psykisk helsearbeid både når det gjelder å å forebygge, identifisere og håndtere psykisk uhelse.

Krav til forkunnskaper:

Fagskoleemnet skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i ulike psykiske utfordringer hos barn.

  • Opptakskrav: For opptak til fagskoleemnet Barn og unge med psykiske utfordringer kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.
  • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
  • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.
  • Lærlinger: som avslutter sin læretid i fagene barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller aktivitørfaget og skal opp til fagprøven i løpet av 2021 er også aktuelle søkere. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Veien videre

  • Dette emnet inngår som emne 2 i fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse. Det er derfor mulig å søke om opptak til hele fagskoleutdanningen og oppnå 60 studiepoeng.
  • Gjennomført og bestått emne 2 gir etter søknad godskriving av dette emnet  14 studiepoeng i fagskoleutdanningen og må ikke tas på nytt.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som enkeltemne med undervisning 1 dag pr. uke i høstsemesteret. Undervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom på nett.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

  • Studenten betaler selv materiell
  • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 250,- pr. semester.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

  • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Det er to arbeidskrav i emnet; Gruppeoppgave og emneoppgave. Oppgavene vurderes til bestått/ikke bestått.

Studenten skriver emneoppgaven individuelt eller i gruppe på 2 studenter. Det gis veiledning på emneoppgaven og gruppeoppgaven og det er emneansvarlig faglærer som har veiledningsrollen.

Ønsker du å søke plass på dette fagskoleemnet?

Studiestart onsdag 22. september
Klokkeslett 09:00 – 15:00
Nettsamling i virtuelt klasserom

Har du spørsmål om fagskolestudiet?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss