fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskoleemne – nettsamlinger

Barn og unge med rusproblematikk og rusrelaterte lidelser

Disse to fagskoleemnene er for unge og nyutdannede mellom 18 og 30 år med relevant yrkesfaglig utdanning som står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. (Delvis uten arbeid betyr at du ikke jobber mer enn 50% eller er permittert min. 50%). Andre permitterte og ledige som dekker forkunnskapene kan også søke.

I disse to emnene vil studenten tilegne seg god kompetanse rundt barn og unges rusproblematikk, og hvordan de kan være ressurspersoner i møte med denne målgruppen samt kunne tenke forebyggende og tidlig innsats slik at rusproblemet ikke utvikler seg.  

Emnene bygger på hverandre og  kan derfor ikke tas separat.

Hvorfor ta fagskoleemner i Barn og unge med rusproblematikk og rusrelaterte lidelser?

Barn og unge har en lavere terskel enn tidligere for å prøve ut rusmidler og de yngste er helt ned i 12 – 13-års alderen.

Bruk av rusmidler i ung alder kan gi betydelige langtidsvirkninger som psykose og problemer med konsentrasjon og læring. Statistisk ser vi at personer som får en ruslidelse senere i livet, har hatt en tidlig rusmiddeldebut. Det er derfor viktig å oppdage og håndtere rusmiddelbruk hos unge så tidlig som mulig. I tillegg har noen barn rusproblematikk hjemme.

Som pårørende til foreldre/foresatte med rusproblematikk står disse barna i fare for å utvikle vansker som det er viktig å være oppmerksom på i skole og barnehage.

Det må i mange tilfeller flere inn for å hjelpe barn og unge som har utviklet et rusproblem på rett vei. Å samarbeide med andre faginstanser er derfor viktig. Det samme er samarbeidet med foreldre/foresatte.

Et godt og bevisst miljøarbeid med systematisk tilretteleggelse av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet rundt barn og unge med rusproblematikk er viktig for å få til en endring gjennom personlig vekst og utvikling.

Krav til forkunnskaper:

Fagskoleemnet skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i barn og ungdoms rusrelaterte lidelser.

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleemnet Barn og ungdoms med rusrelaterte lidelser kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
 • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.
 • Lærlinger: som avslutter sin læretid i fagene barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller aktivitørfaget og skal opp til fagprøven i løpet av 2021 er også aktuelle søkere. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Veien videre

 • Bestått et eller begge emner gir godskriving av emnene i fagskoleutdanningen «Miljøarbeid innen rus» hvis studentene ønsker å gå videre og gjennomføre fagskoleutdanningen i sin helhet. Fullført og bestått fagskoleutdanningen i sin helhet gir 60 studiepoeng. Studentene vil få utstedt dokumentasjon på beståtte fagskoleemner.
 • Gjennomført og bestått emne 1 +2  gir etter søknad godskriving av   20 studiepoeng i fagskoleutdanningen og må ikke tas på nytt.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som enkeltemner med undervisning 2 dager pr. uke i høstsemesteret. Undervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom på nett.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 250,- pr. semester.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Rusproblemer

 • Rusmidler, forebygging, bruk og skader
 • kulturforskjeller
 • møte med barn og unge med aggresjons- og voldsproblematikk i forbindelse med inntak av rusmidler
 • Rus og psykiatri (ROP-lidelser)
 • Kriser og lidelse
 • Somatiske tilleggsproblemer/patologi?

Miljøarbeid innen rus

 • Rusomsorgens historikk samt levekår i dagens samfunn
 • Arbeidsmåer innen miljøarbeid
 • Rusmisbrukere – ulike brukergrupper
 • Rusens funksjon/forklaringsmodeller
 • Forholdet helse og mestringsevne
 • Motivasjon/motiverende arbeid

Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon

 • Stress- og sårbarhetsmodell
 • Avviksteori
 • Barn som pårørende
 • Kjennetegn og symptomer på inntak av rusmidler og abstinenssymptomer

Aktuelt lovverk        

 • Aktuelle lover og forskrifter knyttet til rusmisbruk, tvang og makt
 • Nasjonale føringer
 • Rusreformen
 • Etiske dilemmaer knyttet til utredninger, omsorg og behandling av barn og unge med rusrelaterte problemer/lidelser

Relasjonskompetanse

 • Relasjonskompetanse knyttet til barn og unge med rusproblematikk og dennes nettverk
 • Bevisstgjøring av yrkesutøvelse i forhold til nærhet – distanse
 • Egen rolle i samhandling med barn og unge med rusproblematikk
 • Sympati – empati
 • Relasjon i forhold til makt – avmakt
 • Metode for å utvikle gode relasjoner
 • Avhengighet – medavhengighet

Psykososialt arbeid

 • Samarbeid og teamarbeid
 • Sosial trening
 • Livskvalitet og det sosiale nettverket
 • Utdanning, kompetanse og arbeid
 • Organisasjoner for brukere og foreldre/foresatte
 • Organisering av kommunale, frivillige og statlige tjenester med tanke på hjelp til barn og unge med rusrelaterte lidelser
 • Pårørendearbeid – pårørende som ressurs?

Behandlings og omsorgsmodeller

 • Brukerperspektivet
 • Ulike tilnærmingsmetoder
 • Miljøarbeid – miljøterapi, prinsipper, perspektiver og praksis

Brukermedvirkning

 • Brukermedvirkning
 • Roller i tiltak mot rusrelaterte lidelser/rusproblematikk
 • Samtale som metod
 • Rettssikkerhet, tvang og lovverk
 • Verdien av individuell plan
 • Livskvalitet og det sosiale nettverket
 • Fritid og livsstil

Det er to arbeidskrav i hvert emne; Gruppeoppgave og emneoppgave. Oppgavene vurderes til bestått/ikke bestått.

Ønsker du å søke plass på disse fagskoleemnene?

Studiestart onsdag 13. oktober
Klokkeslett 09:00 – 14:00
Nettsamling i virtuelt klasserom

Har du spørsmål om fagskolestudiet?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss