fbpx

Kreftomsorg og lindrende pleie – kveldstid

Ønsker du mer kompetanse innen kreftomsorg og lindrende pleie?

Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie er GRATIS og gir 60 studiepoeng.

Innen kreftomsorg og lindrende pleie er det viktig at helsepersonell innehar dybdekompetanse innen fagområdet for å kunne ivareta forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner. Gjennom å tilegne deg spisskompetanse på dette området  bidrar du  inn i dette viktige arbeidet.

Studiet er lagt opp med undervisning i VIRTUELT KLASSEROM slik at du kan sitte hjemme din egen stue og følge undervisningen.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen er for deg som har fagbrev som omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller aktivitør, eller for deg med lang relevant praksis (5år eller mer), Utdanningen passer spesielt for deg som vil lære om kreftomsorg og lindrende pleie, og som ønsker mer kompetanse på å gi omsorg i livets siste fase.

Hvorfor ha spisskompetanse i kreftomsorg og lindrende pleie?

Det er en nasjonal målsetting at Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp. Når det gjelder kreftpasienter skal disse oppleve helhetlige, godt koordinerte og sammenhengende forløp av høy kvalitet, samt få en mer aktiv rolle i egen behandling. Kreftpasienter som har behov for det, skal få tilbud om rehabilitering som en integrert del av forløpet, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Pårørende skal sikres god oppfølging og veiledning, og det skal legges vekt på oppfølgingstiltak og informasjon til barn og unge som er pårørende til kreftpasienter (Helse – og omsorgsdepartementet 2018).

Det er derfor viktig at ansatte i helsesektoren som møter eller vil møte pasienter og pårørende i alle aldre og i ulike faser av sykdomsforløpet tilegner deg spisskompetanse innen kreftomsorg og lindrende pleie.

Utdanningen gir deg denne viktige kompetansen. Du får kunnskap om kreftsykdommer og behandlingsformer, rehabilitering, forebyggingsarbeid og pårørendearbeid samt oppøver evne til å kunne håndtere sorg- og krisesituasjoner.

Krav til forkunnskaper:

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og primært beregnet på fagarbeidere eller assistenter med lang arbeidserfaring innen sektoren. Ansatte med høyere helsefaglig utdanning kan også søke om studieplass, men må være oppmerksomme på at de studiepoengene de får ved å ta en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng oppnådd ved høgskole eller universitet. Det er likevel mange med høyere utdanning som ønsker å studere ved en fagskole på grunn av den praktiske tilnærmingen til fagene. Opptakskrav for studiet er samtidig:
 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
 • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.
 • Betinget opptak :  Skal du opp til praktisk prøve i et av de ovenforstående fagene i løpet av våren 2023 kan du  søke om studieplass og tas inn på betinget opptak. For å beholde studieplassen må du dokumentere at du har bestått den gjennomførte praktiske prøven.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1,5 år på dagtid (mandag). Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke, onsdager. I tillegg kommer praksisgjennomføring med 350 timer.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,-
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 275,- pr. semester. (Totalt kr. 825,-)

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • I dette emne skal studenten få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose. Studenten skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familie og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Studenten vil også få kunnskap om senskader som følge av kreftbehandling. Emnet gir også kompetanse om risikofaktorer og forebyggende arbeid da levevaner og kreftforekomst har en sammenheng. Det er viktig med helhetlig tenking innen kreftomsorgen for å hindre tilbakefall, men også i arbeidet mot å forhindre utvikling av kreft hos pasienter og brukere i risikosonen.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Kreftpasienter kan i mange tilfeller ha god nytte av rehabiliteringstiltak for å oppleve mestring og best mulig livskvalitet i tiden under og etter behandlingsforløpet. Gjennom rehabiliteringstiltak skal pasientene bli bedre rustet til å håndtere de endringer som sykdom, behandling og langtidsfølger medfører, uavhengig av forventet levetid. Det er også viktig at pårørende skal sikres god oppfølging og veiledning, og det skal legges vekt på oppfølgingstiltak og informasjon til barn og unge som er pårørende til kreftpasienter. Dette emnet skal gi studenten kunnskap om rehabilitering og habilitering for senere å kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området. I dette emne skal studenten også få kjennskap til sosiale rettigheter  og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Emnet skal bidra til å styrke helsepersonells kompetanse og trygghet i kommunikasjon og samhandling med pasienter og deres pårørende tilpasset disses ulike kulturelle bakgrunner. Studenten skal få kunnskap og forståelse for sorg og krisesituasjoner, mot til og erfaring i å ha en samtale med alvorlige syke og deres pårørende. I dette emne skal studenten også få et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død, og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger.

350 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Sarpsborg
Oppstart: 23. februar 2023
Klokken: 17:30 – 21:30

Pris: GRATIS

Kontakt: Marit Wiraas
marit.wiraas@aof.no
69 13 04 10 / 473 93 241

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Søknadsskjema

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)
  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss