fbpx

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Har din bedrift behov for omstilling og kompetanseheving?

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2). Les mer om ordningen her!

Siste nytt om ordningen pr. 21.10.2020:

 • Permitterte kan få bygge kompetanse gjennom bedriften.
 • Bedrifter med mer enn 25 årsverk kan søke om inntil kr 2 millioner i tilskudd.
 • Bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse.
  Søknadene vurderes etter flere kriterier.
 • Løpende søknadsfrist * – I forrige runde var søknadsfristen 4. juni 2020.
 • Prioriteringer:
  • prosjekter er de med koblinger til FNs bærekraftmål som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, samt dokumentert integreringsarbeid i bedriften.
  • Bedriftens betydning for lokalsamfunnet vektlegges. Konsekvenser for lokalsamfunnet dersom bedriften må redusere eller avvikle sin virksomhet vil bli vektlagt. Det samme vil mulighetene for alternativ sysselsetting for ansatte dersom bedriften må redusere eller avvikle.
  • Bedriften må kunne sannsynliggjøre sin gjennomføringsevne. Økonomisk status blir vurdert.

NB: AOF Østfold følger opp denne ordningen fortløpende, og dersom det blir tilført flere midler vil vi publisere det her, og samtidig ta kontakt med de som sender oss en e-post om interesse for ordningen. AOF Østfold overvåker også andre tilskuddsordninger – derfor ikke nøl med å ta kontakt!

Hva kan du søke om tilskudd til?

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.

Formålet med ordningen er å bidra til;

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel (Dette utelukker ikke andre områder):

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Datasikkerhet
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
 • Gi arbeidstakere norskopplæring
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Hvem kan få støtte?
Bedrifter med mer enn 25 årsverk, som er i en krevende situasjon på grunn av koronautbruddet, kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. Bedriften må være påvirket av koronakrisen og de tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning nasjonalt og internasjonalt. For å møte denne situasjonen er det nødvendig at bedriften gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.

Bedrifter som oppfyller kravene over kan søke om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Bedrifter i alle bransjer kan søke om støtte. Søker skal ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke.

Kriterier:

Det er noen vilkår du må oppfylle for å komme i posisjon for å søke;

 • Bedriften kan få tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time. Men det skal sees i sammenheng med event. NAVs støtte, hvis det er koblet til permittering.
 • Bedriften kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om.
 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte.
 • Bedriften må stille med minimum 25% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats som under kulepunkt 1).
 • Det er et øvre tak på kr 75 000 i tilskudd pr ansatt som deltar i opplæringen.

Særskilte krav til kompetansetiltaket

Bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. Opplæringsplan skal være godt forankret hos bedriftens ansatte.

 • Opplæringen det søkes støtte til skal komme i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke støtte til opplæring som er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.
 • Det gis heller ikke støtte til opplæring som det er knyttet plikttjeneste til, ideelle organisasjoner eller offentlige aktører.
 • Opplæringen må gi de ansatte en kompetanseheving som har en langsiktig effekt for den enkelte deltager og for bedriftens utvikling.
 • Opplæringen skal skje i regi av en ekstern leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon (signert samarbeidsavtale med ekstern kursholder)
 • Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 • Gjennomført opplæring må kunne dokumenteres, for eksempel i form av et kompetansebevis.
 • Tiltaket skal være forankret hos tillitsvalgte.

Ta kontakt med AOF Østfold for hjelp og bistand til å å utvikle kurs og underlag for søknaden. Det er din bedrift som må søke, men vi hos AOF Østfold hjelper deg gjerne! Link til søknadsskjema finner du her!

Svar på ofte stilte spørsmål finner dere her!

Vi hjelper deg med:

 • Skrive søknaden
 • Lage undervisningsopplegg
 • Tilpasse e-læring / fjernundervisning
 • Gjennomføring & prosjektledelse
 • Kurs- / Studiebevis

Har du spørsmål rundt dette?

Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss